POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU ZA OBAVLJANJE POSLOVA REKONSTRUKCIJE OBJEKTA

Objavljeno 17.11.2020.

 

  

    POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU ZA OBAVLJANJE POSLOVA REKONSTRUKCIJE OBJEKTA

 

 

1.Naziv, sedište i drugi bitni podaci u pogledu organizatora konkursa

 

Organizator javnog konkursa je Naša Zadužbina-Kuća građanskog društva, Beograd, ul. Mileševska br. 5/6, MB: 28829698, PIB: 109686864 (u daljem tekstu: Organizator).

 

 

 

 1. Predmet konkursa i vreme trajanja

 

Organizator ovim putem javno objavljuje poziv za raspisivanje javnog konkursa  odnosno dostavljanje ponuda za obavljanje poslova rekonstrukcije objekta u vlasništvu Organizatora koji se nalazi na adresi Milorada Gavrilovića br.10, Dorćol, Beograd u skladu sa odredbama ovih pravila, specifikaciji Organizatora i propisa kojima se uređuje javno obećanje nagrade.

Opis poslova rekonstruisanja / adaptacije obuhvata  izvođenje građevinskih radova prema priloženom projektu koji je sastavni deo ovih Pravila. Posao podrazumeva građevinske radove i nabavku građevinskog materijala (koji ulazi u cenu ponude izvođenja radova) prema specifikaciji pripremljenoj od strane Organizatora, koja je sastavni deo ovih Pravila. Konkurs počinje 20.11.2020. godine.

 

 

 1. Učesnici, rok dostavljanja ponude i sadržaj ponude

 

Sva zainteresovana pravna lica i konzorcijumi pravnih lica koja ispunjavaju dole navedene uslove mogu podnositi ponude. Zainteresovana lica mogu početi sa slanjem ponuda za učešće na javnom konkursu  20.11.2020 u 09h. Ponude se dostavljaju lično, na adresu sedišta organizatora ili elektronskim putem na adresu: office@nasazaduzbina.rs  najkasnije do  27.11.2020. godine u 09h.

 

Ponuda dobavljača mora da sadrži sledeću dokumentaciju:

 

 • Izvod iz registra privrednih subjekta
 • Potvrdu o izmirenim dospelim porezima, doprinosima i drugim javnim dažbinama u skladu sa propisima Republike Srbije
 • Kopiju minimum dva realizovana ugovora ili dokaza o isporuci sličnih proizvoda u vrednosti istoj ili većoj od ponude učesnika po ovom pozivu
 • Finansijsku ponudu

 

 • Za uslugu neophodno je dostaviti primere idejnih rešenja. Idejna rešenja mogu se dostaviti na USB disku ili u elektronskom obliku ( npr. wetransfer. U ovom slučaju neophodno je da materijal ( file ) bude zaključan do momenta otvaranja ponuda. Šifra za otvaranje ponuda / file biće zatražena na dan otvaranja pristiglih ponuda.

 

 • Dan otvaranja ponuda biće unapred određen od strane komisije koja je zadužena za implementaciju projekta). (Dostavljeni uzorci na USB disku ili nekom drugom uredjaju biće vraćeni ponuđaču po obavljenom procesu o trošku naručioca)
 • Kontakt detalje osobe odgovorne za davanje ponude

Ukoliko se  idejna rešenja dostavljaju u elektronskom obliku ponuđači su u obavezi da sva ostala prateća dokumenta koja su sastavni deo ponude pošalju poštom ili dostave lično u zatvorenoj koverti.

 

 

 

 1. Početak i trajanje izvođenja radova

 

Izvođenje radova počinje 2 dana nakon potpisivanja ugovora a isti moraju biti završeni do 30. aprila 2021. godine.

 

 

 

 1. Uslovi koje moraju ispunjavati učesnici-ponuđači, obavezna dokumentacija

 

 • najmanje 5 godina iskustva u građevinskim poslovima
 • najmanje 15 godina postojanja kompanije
 • minimum 35 zaposlenih u stalnom radnom odnosu
 • posedovanje komercijalnih vozila u sopstvenom vlasništvu ili u zakupu (najmanje 5)
 • dokaz o uspešno završenim projektima u građevisnkim poslovima u vrednosti preko 50.000.000,00 rsd

 

 

 

Radi uvida u finansijske kapacitete ponuđač mora podneti:

 

 • Izvod iz registra privrednih subjekta
 • Overen finansijski izveštaj (bilans stanja uspeha za poslednje dve godine)
 • Potvrdu da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije.
 • Minimum 500.000.000,00 rsd prometa godišnje u poslednje dve godine

 

 

Radi uvida u tehničke kapacitete učesnik/ci moraju podneti:

 

 • Kopiju minimum dva realizovana ugovora ili dokaz o isporuci sličnih proizvoda u vrednosti istoj ili većoj od ponude učesnika po ovom pozivu (uz kontakt osobu, telefon, email klijenta sa kojim je ugovor sačinjen) radi provere referenci.
 • Dokaz o tehničkim kapacitetima za sprovođenje posla opisanog u pozivu
 • Dokaz o posedovanju tehničke službe u stalnom radnom odnosu
 • Dokaz o posedovanju inženjerske licence br. 300 i br. 400

 

 • Dokaz o posedovanju ISO Standard 9001:2015

 

 

 

Organizator konkursa zadržava pravo da učesniku konkursa traži dodatne informacije.

 

Organizator zadržava pravo da sa konkursa isključi onu ponudu kojom se krše ova pravila konkursa, zakonski propisi, ili šteti ugledu i časti Organizatora.

 

Učestvovanjem u konkursu, učesnici su saglasni sa pravilima i odlukama Organizatora koje su konačne i obavezujuće u svim stvarima vezanim za ovaj konkurs.

 

 

 1. Kriterijumi za odlučivanje

 

 • Najbolji portfolio
 • Najlikvidnije, najstabilnije preduzeće
 • Najviše kapaciteta da sprovede posao
 • Najbolje reference
 • Najpovoljnija cena i garancije da će posao biti obavljen u roku

 

 

Od svih prijava pristiglih za vreme trajanja konkursa, najviše 3 dana nakon završetka konkursa organizator će objaviti poslovno ime učesnika čija je ponuda prihvaćena.

 

Ukoliko više učesnika ispunjava sve predviđene kriterijume propisane ovim Pravilima, Organizator zadržava pravo da preko svojih ovlašćenih stručnih lica odnosno Komisije izabere učesnika-ponuđača, u skladu sa preporukama navedenih lica.

 

Učesnik-ponuđač čija ponuda bude prihvaćena biće kontaktiran putem email adrese ili pisanim putem neposredno na adresu sedišta.

 

 

Prilikom obaveštavanja Organizator će saopštiti ponuđaču čija je ponuda prihvaćena o mestu i času kada je potrebno da pristupi u prostorije sedišta Organizatora radi potpisivanja ugovora o izvođenju radova kao i sa upoznavanjem sa svim relevantnim činjenicama.

 

 

 1. Žalbe i reklamacije

Sve žalbe i reklamacije rešava Organizator konkursa. U slučaju osnovanih žalbi Organizator se obavezuje da će ih u što kraćem roku otkloniti i o tome obavestiti učesnike.

 

 

 1. Isključenje iz javnog konkursa

Organizator zadržava pravo da, bez bilo kakvog prethodnog obaveštenja, isključi učesnika iz daljeg učešća na konkursu, ukoliko utvrdi da:

 • učesnik ne ispunjava uslove i kriterijume za učešće;

 

 • učesnik postavio netačnu ili nepotpunu dokumentaciju
 • ukoliko učesnik ne poštuje odnosno prekrši bilo koju odredbu ovih pravila;
 • učesnici koji su dali netačne, nepotpune ili tuđe podatke, odnosno povredili prava trećih lica,

 

 

 1. Rešavanje sporova

U slučaju spora između organizatora i učesnika javnog konkursa nadležan je sud u Beogradu.

 

 

 1. Prekid javnog konkursa

Javni konkurs se može prekinuti  u slučaju više sile, o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pisanog obaveštenja.

 

 

 

 1. Odgovornosti

 

Organizator ne preuzima odgovornost za:

 • za probleme koji mogu nastati prilikom prijave za učešće na konkursu ili druge probleme nastale iz tehničkih ili sličnih razloga koji mogu nastati tokom ili u vezi sa konkursom koji nisu pod direktnom kontrolom Organizatora.
 • bilo kakve posledice koje su nastale kao posledica pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uslova konkursa od strane učesnika u konkursu ili trećih osoba,

 

 

 

 1. Pravo izmene opštih pravila javnog konkursa

Organizator zadržava pravo da izmeni period trajanja konkursa, prekine ili obustavi dalju realizaciju konkursa, u bilo koje doba i prema sopstvenom nahođenju. Za vreme prekida konkursa, kao i u slučaju obustave, Organizator se oslobađa svake dalje obaveze prema učesnicima. Organizator zadržava pravo da izmeni ova pravila, prema sopstvenom nahođenju. Sve takve izmene, prekidi ili obustave biće objavljene na sajtu organizatora www.nasazaduzbina.rs  bez odlaganja.