Konkurs 2021 – instalacije

POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU ZA OBAVLJANJE POSLOVA REKONSTRUKCIJE OBJEKTA

Obaveštenje: Produžava se rok za dostavljanje ponuda po osnovu Javnog konkursa za obavljanje II faze adaptacije objekta. Novi rok za dostavljanje ponuda je petak 28.5.2021. u 23.59h
Objavljeno 14.5.2021.

POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU
ZA OBAVLJANJE II FAZE ADAPTACIJE OBJEKTA
(hidrotehničke instalacije, telekomunikacione i signalne instalacije, elektroenergetske instalacije)

1.Naziv, sedište i drugi bitni podaci u pogledu organizatora konkursa

Organizator javnog konkursa je Naša Zadužbina-Kuća građanskog društva, Beograd, ul. Mileševska br. 5/6, MB: 28829698, PIB: 109686864 (u daljem tekstu: Organizator).

2. Predmet konkursa i vreme trajanja

Organizator ovim putem javno objavljuje poziv za raspisivanje javnog konkursa odnosno dostavljanje ponuda za obavljanje II faze adaptacije objekta u vlasništvu Organizatora koji se nalazi na adresi Milorada Gavrilovića br.10, Dorćol, Beograd u skladu sa odredbama ovih pravila.

Druga faza adaptacije objekta obuhvata :

1) Izvođenje radova hidrotehničkih istalacija prema projektu i predmeru hidrotehničkih instalacija za glavni i pomoćni objekat (priloženi uz Konkurs)

2) Izvođenje radova telekomunikacione i sginalne instalacije prema projektu i predmeru telekomunikacionih i signalnih instalacija za glavni i pomoćni objekat (priloženi uz Konkurs)

3) Izvođenje radova elektreoenergetskih instalacija prema projektu i predmeru elektroenergetskih instalacija za glavni i pomoćni objekat (priloženi uz Konkurs)

Za II fazu adaptacije objekta, Ponuđači trebaju dostaviti Ponudu na osnovu koje će se ugovarati po sistemu „ključ u ruke“ ( tj.vrednost radova je fiksna) i koja će biti sastavni deo tog Ugovora.

Vrednost radova treba dati na osnovu Idejnog projekta i predmera, koji je sastavni deo ovih pravila.

Za obilazak objekta na lokaciji Milorada Gavrilovića 10, Beograd, zainteresovani učesnici konkursa se mogu javiti na tel 064 1498936 i mail office@nasazaduzbina.rs

Konkurs počinje 14.5.2021. godine.

3. Učesnici, rok dostavljanja ponude i sadržaj ponude

Sva zainteresovana pravna lica i konzorcijumi pravnih lica koja ispunjavaju dole navedene uslove mogu podnositi ponude.

Ponude se mogu podneti samo za radove pod kategorijom 1) ili pod kategorijom 2)ili pod kategorijom 3) ili za sve kategorije radova ili za dve kategorije radova.

Zainteresovana lica mogu početi sa slanjem ponuda za učešće na javnom konkursu 14.5.2021 u 09h. Ponude se dostavljaju lično, na adresu sedišta organizatora ili elektronskim putem na adresu: office@nasazaduzbina.rs najkasnije do 21.5.2021. godine u 23.59h.

Ponuda dobavljača mora da sadrži sledeću dokumentaciju:

• Izvod iz registra privrednih subjekta
• Potvrdu o izmirenim dospelim porezima, doprinosima i drugim javnim dažbinama u skladu sa propisima Republike Srbije
• Finansijsku ponudu
• Kontakt detalje osobe odgovorne za davanje ponude
Ukoliko se ponude dostavljaju u elektronskom obliku ponuđači su u obavezi da sva ostala prateća dokumenta koja su sastavni deo ponude pošalju poštom ili dostave lično u zatvorenoj koverti.

4. Početak i trajanje izvođenja radova

Izvođenje radova počinje 5 dana nakon potpisivanja ugovora a isti moraju biti završeni prema dogovorenoj dinamici.

5. Uslovi koje moraju ispunjavati učesnici-ponuđači, obavezna dokumentacija

• najmanje 3 godina iskustva u građevinskim poslovima

Radi uvida u finansijske kapacitete ponuđač mora podneti:

• Izvod iz registra privrednih subjekta
• Potvrdu da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije.

Organizator konkursa zadržava pravo da učesniku konkursa traži dodatne informacije.

Organizator zadržava pravo da sa konkursa isključi onu ponudu kojom se krše ova pravila konkursa, zakonski propisi, ili šteti ugledu i časti Organizatora.

Učestvovanjem u konkursu, učesnici su saglasni sa pravilima i odlukama Organizatora koje su konačne i obavezujuće u svim stvarima vezanim za ovaj konkurs.

6. Kriterijumi za odlučivanje

• Najviše kapaciteta da sprovede posao
• Najbolje reference
• Najpovoljnija cena i garancije da će posao biti obavljen u roku

Od svih prijava pristiglih za vreme trajanja konkursa, najviše 3 dana nakon završetka konkursa organizator će objaviti poslovno ime učesnika čija je ponuda prihvaćena.

Ukoliko više učesnika ispunjava sve predviđene kriterijume propisane ovim Pravilima, Organizator zadržava pravo da preko svojih ovlašćenih stručnih lica odnosno Komisije izabere učesnika-ponuđača, u skladu sa preporukama navedenih lica.

Učesnik-ponuđač čija ponuda bude prihvaćena biće kontaktiran putem email adrese ili pisanim putem neposredno na adresu sedišta.

Prilikom obaveštavanja Organizator će saopštiti ponuđaču čija je ponuda prihvaćena o mestu i času kada je potrebno da pristupi u prostorije sedišta Organizatora radi potpisivanja ugovora o izvođenju radova kao i sa upoznavanjem sa svim relevantnim činjenicama.

7. Žalbe i reklamacije
Sve žalbe i reklamacije rešava Organizator konkursa. U slučaju osnovanih žalbi Organizator se obavezuje da će ih u što kraćem roku otkloniti i o tome obavestiti učesnike.

8. Isključenje iz javnog konkursa
Organizator zadržava pravo da, bez bilo kakvog prethodnog obaveštenja, isključi učesnika iz daljeg učešća na konkursu, ukoliko utvrdi da:

• učesnik ne ispunjava uslove i kriterijume za učešće;
• učesnik postavio netačnu ili nepotpunu dokumentaciju
• ukoliko učesnik ne poštuje odnosno prekrši bilo koju odredbu ovih pravila;
• učesnici koji su dali netačne, nepotpune ili tuđe podatke, odnosno povredili prava trećih lica,

9. Rešavanje sporova
U slučaju spora između organizatora i učesnika javnog konkursa nadležan je Prvi osnovni sud u Beogradu.

10. Prekid javnog konkursa
Javni konkurs se može prekinuti u slučaju više sile, o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pisanog obaveštenja.

11. Odgovornosti

Organizator ne preuzima odgovornost za:
• za probleme koji mogu nastati prilikom prijave za učešće na konkursu ili druge probleme nastale iz tehničkih ili sličnih razloga koji mogu nastati tokom ili u vezi sa konkursom koji nisu pod direktnom kontrolom Organizatora.
• bilo kakve posledice koje su nastale kao posledica pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uslova konkursa od strane učesnika u konkursu ili trećih osoba,

12. Pravo izmene opštih pravila javnog konkursa
Organizator zadržava pravo da izmeni period trajanja konkursa, prekine ili obustavi dalju realizaciju konkursa, u bilo koje doba i prema sopstvenom nahođenju. Za vreme prekida konkursa, kao i u slučaju obustave, Organizator se oslobađa svake dalje obaveze prema učesnicima. Organizator zadržava pravo da izmeni ova pravila, prema sopstvenom nahođenju. Sve takve izmene, prekidi ili obustave biće objavljene na sajtu organizatora www.nasazaduzbina.rs bez odlaganja.